, , , ,

ලස්සන වෙන්න ආස කෙල්ලන්ට පාඩමක් – ඔබත් තරුණියක් නම් මේක බලන්න.


ලස්සන වෙන්න කැමති කෙල්ලෝ මේක බැලුවේ නැතිනම් වැඩක් නෑ.

0 comments:

Post a Comment