, , ,

මිනිස්කම ළඟ අහිංසකයි – දරුණු නාගයෙකුට කිරි පොවනවා දැකලා තියෙනවාද?


නාගයෙක් කියන්නේ විෂ සහිත සර්පයෙක්නේ. විෂ සහිත නාගයෙකුට කිරි පොවනවා ඔයාලා දැකලා තියෙනවාද?

ඔන්න එහෙනම් පහත වීඩියෝවෙන් ඒක දැක බලා ගන්න.

0 comments:

Post a Comment