, ,

ශෙරිල්ගේ සේයාරුවක් ගැන කසු කුසුවක් : Photos


රංගන ශිල්පිනි ශෙරිල් ඩෙකර් විසින් ඉන්ස්ට්‍රග්‍රෑම් ගිණුමේ පලකල   සේයාරුවක් ගැන කසු කුසුවක් ඇති වී තිබේ.

එම සේයාරුව පහතින්,

0 comments:

Post a Comment