,

පළමු නිරුවත් අවන්හල ඇරඹෙයි (Video)


එංගලන්තයේ ලංඩන් නුවර ලෝකයෙන්ම පළමු නිරුවත් අවන්හල විවෘත කර තිබෙනවාග  මෙහි ඇති සුවිශේෂී තිවය වන්නේ ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයම අදාළ අවන්හල තුලට ඇතුළත් විය යුත්තේ නිරුවතින් වීමයි.

0 comments:

Post a Comment