,

පිරිමි වෙලා ඉපදුන ලෝකයේ සරාගීම තරුණියන් දසදෙනා මෙන්න.


පිරිමි වෙලා ඉපදුන ලෝකයේ සරාගීම තරුණියන් දසදෙනා ඔබ දැකලා තියෙනවාද? මේක ඔබ බැලුවොත් පුදුම හිතෙයි.


0 comments:

Post a Comment